عضویت انجمن

عضویت جدید یا تمدید به یک صورت و در یک فرم می باشد

جهت عضویت در انجمن علوم پرتونگاری ایران، ابتدا هزینه عضویت سالیانه(۳۰هزار تومان ) و دانشجویان ۱۵ هزار تومان ،را به شماره کارت ۶۱۰۴۳۳۷۷۷۰۰۸۸۳۸۱ (بنام انجمن علوم پرتونگاری ایران)واریز نمایید و از فیش واریزی اسکن یا عکس تهیه نمایید تا در زمان ثبت نام اپلود کنید.

عضویت انجمن علوم پرتونگاری

  • فرمت فایلjpg یا png باشد
  • لطفا ایمیل صحیح وارد نماید.جهت ارسال پیام لازم می باشد